Stavebně technické poradenství

Ve spolupráci s odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví, zajišťujeme pro klienty stavebně-technické poradenství.

Prozkoumat

Stavební dozor

Zajišťujeme pro klienty činnost stavebního dozoru v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jenž dohlíží nad prováděním staveb svépomocí nebo tam, kde není jeden hlavní dodavatel stavby, ale více subdodavatelů.

Prozkoumat

Technická přejímka nemovitostí

Zajišťujeme pro klienty odborné převzetí obchodních prostor, bytových a nebytových jednotek nebo rodinných domů od stavebních společností, realitních kanceláří, developerů či od předešlých majitelů.

Prozkoumat

Technický dozor stavebníka

Zajišťujeme pro klienty činnost technického dozoru investora/stavebníka, jenž je nařízena zákonem č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu u staveb, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů a tam, kde je zhotovitel provádí jako stavební podnikatel.

Prozkoumat

Fit out management

Pro budoucí nájemce prostor v obchodních nebo kancelářských budovách zajišťujeme komplexní služby pro stavební a interiérové dokončení nájemních jednotek.

Prozkoumat

Inženýrská činnost

Zajišťujeme pro klienty veškeré inženýrské a administrativní činnosti spojené s právními a správními akty před, při a po realizaci investičního záměru.

Prozkoumat

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajišťujeme pro klienty činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a to od fáze přípravy až po realizace daného projektu.

Prozkoumat

Organizace výběrových řízení

Zajišťujeme pro klienty kompletní organizaci i administraci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly.

Prozkoumat

Pasporty objektů

Zajišťujeme pro klienty provedení pasportu stávajících objektů nebo jejich ucelených částí. Pasport objektu podrobně popisuje zjištěný skutečný stav a obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci se zakreslením případných vad, trhlin, či kazů v konstrukcích.

Prozkoumat

Projekční činnost

Zajišťujeme pro klienty komplexní vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních, dopravních a inženýrských staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od úvodní konzultace až po realizační projektovou dokumentaci. Navrhujeme stavební projekty tak, aby byly co nejlépe využity prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn kvalitní časový průběh celého projektu.

Prozkoumat

Projektové a cenové řízení staveb

Zajišťujeme pro klienty projektové a cenové řízení staveb. Podstatou této činnosti je rozplánování a kontrola nákladů realizace projektu tak, aby byly co nejlépe využity finanční prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn bezproblémový průběh projektu.

Prozkoumat

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme pro klienty řízení a koordinaci stavebních prací více zhotovitelů na stavbách tak, aby bylo dosaženo nejefektivnější využití prostředků investora a byl zajištěn bezproblémový průběh celé stavby.

Prozkoumat

Fit out management

Pro budoucí nájemce prostor v obchodních nebo kancelářských budovách zajišťujeme komplexní služby pro stavební a interiérové dokončení nájemních jednotek.

V rámci fit-out managementu zajišťujeme především:

 • vypracování zadávacích podmínek pro projekt vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • koordinaci procesu kontroly a schvalování projektové dokumentace vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • podporu při zajišťování stavebního povolení na požadované úpravy
 • organizaci výběrových řízení na zhotovitele stavebních úprav
 • převzetí prostor stavby a jejich předání vybranému zhotoviteli pro účely realizace stavebních úprav
 • činnost technického dozoru investora
 • koordinaci prací mezi zhotoviteli stavebních úprav a generálním zhotovitelem stavby
 • koordinaci návazností realizace stavebních úprav s ohledem na stávající provoz a vybavení objektu s důrazem na dodržení parametrů použitých technologií
 • kompletaci projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části pro potřeby zkušebního provozu/kolaudace a následného předání nájemních prostor
 • podporu při zajišťování kolaudace
 • organizaci předání a převzetí upravených prostor nájemcem

Inženýrská činnost

Zajišťujeme pro klienty veškeré inženýrské a administrativní činnosti spojené s právními a správními akty před, při a po realizaci investičního záměru.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme především:

 • vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků územního a stavebního řízení
 • vyjádření všech správců inženýrských sítí
 • veškeré podklady pro vydání územních rozhodnutí, souhlasů nebo stavebních povolení
 • vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před dokončením
 • podání oznámení o zkušební provoz/ užívání stavby
 • vydání kolaudačního souhlasu
 • zpracování hydrogeologického, radonového průzkumu a geodetických prací pro vypracování projektové dokumentace
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu
 • vyřízení věcných břemen a nájemních smluv

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajišťujeme pro klienty činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a to od fáze přípravy až po realizace daného projektu.

V rámci činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme především:

 • spolupráci v přípravné a projektové fázi s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
 • zpracování plánu bezpečnosti práce (BOZP), který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení
 • podání ohlášení o zahájení stavebních prací na příslušném oblastním inspektorátu práce
 • zpracování měsíčních zpráv o stavu bezpečnosti práce na staveništi a jejich předání investorovi
 • návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení dané stavby
 • organizace kontrolních dnů BOZP za účasti jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených
 • kontrolu dodržování zpravovaného plánu BOZP a případné návrhy opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků
 • informování hlavního zhotovitele o povinnosti seznámit všechny zúčastněné zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají během realizace stavby
 • zápisy z kontrolních prohlídek dané stavby o zjištěných nedostatcích v BOZP

Organizace výběrových řízení

Zajišťujeme pro klienty kompletní organizaci i administraci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly.

V rámci organizace výběrových řízení zajišťujeme především:

 • zpracování harmonogramu výběrového řízení
 • komplexní organizaci výběrového řízení, od formulace podmínek výběrového řízení po oznámení výsledku soutěže
 • zpracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotících kritérií
 • kontrolu podkladů pro zadání zakázky
 • oslovení uchazečů a předání zadávací dokumentace uchazečům
 • zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webu
 • komunikace s potencionálními dodavateli, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci
 • příjem jednotlivých nabídek podaných do výběrového řízení
 • zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s cenovými nabídkami
 • organizační zajištění hodnotící komise
 • posouzení cenových nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a plnění soutěžních podmínek zadavatele
 • zpracování zprávy o vyhodnocení přijatých cenových nabídek včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 • řešení případných námitek podaných uchazeči
 • kompletaci veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení
 • konzultace problematiky s dotčenými orgány
 • pomoc při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Pasporty objektů

Zajišťujeme pro klienty provedení pasportu stávajících objektů nebo jejich ucelených částí. Pasport objektu podrobně popisuje zjištěný skutečný stav a obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci se zakreslením případných vad, trhlin, či kazů v konstrukcích.

V rámci pasportu staveb zajišťujeme především:

 • detailní fyzickou prohlídku nemovitosti se zdokumentováním stávajícího stavu
 • zdokumentování případných vad a nedostatků, jejich zakreslení do situace
 • provedení kompletní fotodokumentace
 • doporučení případných opatření

Projekční činnost

Zajišťujeme pro klienty komplexní vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních, dopravních a inženýrských staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od úvodní konzultace až po realizační projektovou dokumentaci. Navrhujeme stavební projekty tak, aby byly co nejlépe využity prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn kvalitní časový průběh celého projektu.

V rámci projekční činnosti zajišťujeme především:

 • zpracování návrhu nebo grafické studie dle představ a požadavků investora
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení dodavatele stavby
 • zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování projektové dokumentace změn stavby před dokončením
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění autorského dozoru projektanta při vlastní realizaci dané stavby

Projektové a cenové řízení staveb

Zajišťujeme pro klienty projektové a cenové řízení staveb. Podstatou této činnosti je rozplánování a kontrola nákladů realizace projektu tak, aby byly co nejlépe využity finanční prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn bezproblémový průběh projektu.

V rámci projektového a cenového řízení staveb zajišťujeme především:

 • odborné vedení stavebních zakázek
 • návrhy případných variantních řešení technologických postupů
 • průběžný dohled, kontrolu a posuzování rozpočtů
 • optimalizaci projekčních řešení
 • identifikaci rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů
 • kontrolu rozpočtu zvoleného generálního dodavatele stavby
 • průběžnou evidenci nákladů stavby
 • zpracování pravidelných měsíčních zpráv o prostavěnosti
 • kontrola prostavěnosti v průběhu výstavby ve vazbě na schvalování fakturace dle smlouvy o dílo
 • kontrolu souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s celkovým rozpočtem stavby
 • cenové poptávky stavebních materiálů
 • cenové poptávky dodavatelů a subdodavatelů
 • cenové rozpočty stavebních prací
 • výkazy výměr stavebních materiálů
 • optimalizace již vyhotovené projektové dokumentace z hlediska finančních nákladů na stavbu
 • odsouhlasení konečného vyúčtování a finanční vyhodnocení daného projektu

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme pro klienty řízení a koordinaci stavebních prací více zhotovitelů na stavbách tak, aby bylo dosaženo nejefektivnější využití prostředků investora a byl zajištěn bezproblémový průběh celé stavby.

V rámci řízení a koordinace staveb zajišťujeme především:

 • přípravu předání staveniště včetně plánu organizace výstavby
 • kompletní dohled nad realizací stavby včetně odborného technického dozoru
 • koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • kontrolu fakturace prací a dodávek
 • zastupování investora při jednotlivých přejímkách a komplexních zkouškách zařízení
 • přípravu dokladů pro zahájení kolaudačního řízení a součinnost při získávání samotného kolaudačního souhlasu
 • kontrolu závěrečného vyúčtování staveb včetně zpracování závěrečné zprávy

Stavebně technické poradenství

Ve spolupráci s odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví, zajišťujeme pro klienty stavebně-technické poradenství.

V rámci stavebně – technického poradenství zajišťujeme poradenství především:

 • v oblasti smluv o dílo se zhotovitelem
 • v oblasti optimalizace již stávající zpracované projektové dokumentace
 • v oblasti výběru a optimalizace vhodných stavebních materiálů, konstrukcí a technologií
 • v oblasti výběru prověřených jednotlivých dodavatelů, subdodavatelů nebo generálních dodavatelů
 • v oblasti výběru cenových nabídek od jednotlivých zhotovitelů stavebních prací

Stavební dozor

Zajišťujeme pro klienty činnost stavebního dozoru v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jenž dohlíží nad prováděním staveb svépomocí nebo tam, kde není jeden hlavní dodavatel stavby, ale více subdodavatelů.

V rámci činnosti stavebního dozoru zajišťujeme především:

 • kontrolu všech předaných dokladů potřebných pro zahájení stavby
 • kontrolu provádění stavebních prací v souladu s technologickými postupy
 • kontrolu použitých materiálů ve shodě se zpracovanou projektovou dokumentací
 • kontrolu realizovaných stavebních prací dle položkového rozpočtu stavby
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • kontrolu vedení stavebního deníku
 • řešení detailů, návazností a technologických postupů na stavbě
 • koordinaci jednotlivých dodavatelů a řemesel na stavbě
 • kontrolu dodržování harmonogramu
 • kontrolu všech předaných dokladů od zhotovitele v průběhu a na konci stavby
 • kontrolu pořádku na stavbě  a správné likvidace stavebních odpadů

Technická přejímka nemovitostí

Zajišťujeme pro klienty odborné převzetí obchodních prostor, bytových a nebytových jednotek nebo rodinných domů od stavebních společností, realitních kanceláří, developerů či od předešlých majitelů.

V rámci technické přejímky nemovitosti zajišťujeme především:

 • kontrolu dokončení a kvality provedených stavebních prací
 • kontrolu výměr jednotlivých místností
 • kontrolu rovinnosti povrchů stěn a podlah dle platných norem
 • kontrolu kvality provedených omítek, obkladů, podlah a podhledů
 • kontrolu spárořezů obkladů a dlažeb
 • kontrolu stavu funkčnosti oken, dveří, světlíků, apod.
 • kontrolu funkčnosti elektroinstalace (slaboproud)
 • kontrolu správného osazení vnitřních a vnějších parapetů a venkovních dlažeb
 • kontrolu předané dokladové části, popř. předaných certifikátů, atestů, atd.
 • kontrolu provedení klientských změn

Technický dozor stavebníka

Zajišťujeme pro klienty činnost technického dozoru investora/stavebníka, jenž je nařízena zákonem č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu u staveb, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů a tam, kde je zhotovitel provádí jako stavební podnikatel.

V rámci činnosti technického dozoru investora zajišťujeme především:

 • zastupování investora směrem k dodavatelům, orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím
 • kontrolu zpracované projektové dokumentace a stavebních povolení
 • předání staveniště zhotoviteli stavby
 • kontrolu stavby z hlediska kvality, dodržování obecně technických požadavků na výstavbu, platných norem a jiných technických předpisů
 • kontrolu souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s technologickými postupy
 • kontrolu dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu
 • kontrolu vedení stavebních a montážních deníků
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • spolupráci s projektantem, zabezpečujícím autorský dozor
 • přejímání zakrývaných konstrukcí a dokončených prací včetně předepsaných zkoušek
 • kontrolu a schvalování věcné a cenové správnosti faktur za provedené práce v průběhu výstavby
 • kontrolu postupu prací podle harmonogramu, návrhy na opatření při případném nedodržení termínů
 • průběžné pořizování fotodokumentace z průběhu stavby
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí díla, koordinace předávacího řízení
 • kontrolu úplnosti předávaných dokladů zhotovitelem
 • kontrolu odstranění vad a nedodělků zhotovitelem v dohodnutých termínech
 • podporu při zajišťování kolaudačního souhlasu
 • kontrolu dokončeného díla a zpracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby